Spring til indhold

BAKC vedtægter

Vedtægter for
Bakkensbro Aktivitets- og Kultur- Center
Appendix til AU-landsbylaug`s vedtægter
B.A.K.C er Avnbøl – Ullerup områdets samlingssted, med mulighed for udøvelse af fysiske, kulturelle og sociale aktiviteter.
Driften af centerets bygninger, lys, vand, varme, renovation samt vedligehold af klimaskjold, foretages af Sønderborg kommune. Rengøring af gymnastiksal, omklædningsrum og dagplejens lånte arealer er også betalt af kommunen.
Landsbylauget for Avnbøl – Ullerup er organisatorisk øverste organ for centeret og har nedsat et selvstændigt udvalg til at stå for driften af centeret.
Landsbylauget skal hvert år, umiddelbart efter den årlige generalforsamling, konstituere en af landsby-laugets bestyrelsesmedlemmer til formand for udvalget for Bakkensbro aktivitetes 0g kulturcenter.
Formanden har til opgave at vælge personer til organisationsplanens mange poster. (bilag 1)
D.v.s. at udvalgets medlemmer virker for et år ad gangen.
Derudover skal udvalget udarbejdede forslag til driftsbudget, som godkendes i landsbylauget.
Udvalget består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og formænd for indvendig bygnings-vedligehold, udvendig vedligehold samt udlejningsafdeling.
Udvalget kan organisere sig med grupper af hjælpere.
Derudover kan oprettes ad hoc udvalg til situationsbestemte aktiviteter.
B.A.K.C har en selvstændig økonomi til at foretage mindre vedligehold eller indkøb af materiel til centeret.
Indtægterne kommer fra sponsorater, gaver, søgte midler fra kommunen, landsbylauget og udlejningsvirksomhed.
Landsbylauget fastsætter hvilke lokaler der kan lejes og kan bestemme at der opkræves en afgift for benyttelse af lokaler m.v. Disse bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende fritidslovgivning. (bilag2)
Udvalgsmedlemmerne hæfter ikke personligt for udvalgets forpligtigelser, herfor hæfter alene dets formue.
Udvalget fastsætter regler for udlån / leje af centerets lokaler, som godkendes i landsbylauget.
Der afholdes møder i udvalget mindst en gang i kvartalet og der indkaldes ved formanden ( i dennes fravær næstformanden) der ligeledes udarbejder en dagsorden.
Udvalgets økonomi er fast punkt på dagsordenen.
I tilfælde af udvalgets opløsning, tilfalder udvalgets midler Avnbøl – Ullerups landsbylaug.
Der etableres en ”Bakkensbro`s venner” støtteforening, som har til hovedformål at udvide det lokale ejerskabsforhold.
Vedtægter for Bakkensbro Aktivitets og Kultur Center vedtaget på Landsbylauget for Avnbøl Ullerup`s ordinære møde d. 14.08.2014

___________________________ ____________________________

Formand Næstformand

Følg os på Facebook på Avnbøl-Ullerup